OK Syd

Brombjerg 49

6310 Broager

Tlf. 5171 8294

E-mail: formand [hos] oksyd.dk

Bankkonto, løbskonto og CVR nr.:

reg. nr. 8010   kontonr.  7302525

CVR nummer 2969 9933Du er på siden: Klub Info -> Vedtægter

LOVE FOR

OK Syd

 

 

 

PUNKT 1

 

Foreningens navn er ”OK Syd” stiftet den 22 marts 1961.
Tilknyttet Dansk Orienterings Forbund under Dansk Idræts-Forbund og er underkastet disse forbunds love og regler.

Klubben er dannet ved en sammenslutning af Sønderborg Orienteringsklub og AAIG Orientering/Aabenraa Orienteringsklub.

 

PUNKT 2

 

OK Syd er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

 

PUNKT 3

 

Foreningens formål er at samle alle med interesse for orienteringsløb i Grænse-egnen, samt skaffe dem de bedste muligheder for at dyrke orienteringssporten.

 

PUNKT 4

 

Foreningen optager såvel damer som herrer, piger og drenge som aktive medlem-mer, derudover kan der optages passive medlemmer. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til klubbens adresse eller afleveres skriftlig til et bestyrelsesmedlem og er bindende for et kalenderår.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt. Kontingentet og anden gæld skal være betalt senest 1 måned efter modtagelse af opkrævningen. Derefter kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel udelukke vedkommende.

Foreningens regnskabsår går fra 1. Januar til 31. December.

Eventuelt udmeldelse skal ske skriftlig med mindst 14 dages varsel til udgangen af et kalenderår.


 

PUNKT 5

 

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 - 8 medlemmer. Bestyrelsen varetager under ansvar over for generalforsamlingen foreningens interesse og daglig ledelse og er ansvarlig for foreningens drift og daglige ledelse og er ansvarlig for foreningens midler.

Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

PUNKT 6

 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingen og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget. Formanden er berettiget til at handle i sager der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Under formandens fravær fungerer næstformanden som foreningens leder, og i så fald er hans stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

 

PUNKT 7

 

Kassereren fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

Foreningens revisorer kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

 

PUNKT 8

 

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af skriftlig meddelelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden i følge disse loves pkt. 10.

 

PUNKT 9

 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggende og afgør selv sin lovlighed. Den ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

 

PUNKT 10

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende dagsorden:

 

 

a. Valg af dirigent

b. Valg af referent

c.  Bestyrelsens beretning

d. Forelæggelse af det reviderede regnskab

e.  Planer for det kommende år og fremlægning af budget

f.   Indkommende forslag

g. Valg af formand                                                         (lige årstal)

h. Valg af næstformand                                                  (ulige årstal)

i.   Valg af kasserer                                                          (ulige årstal)

j.   Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer                      (lige årstal)

k. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer                      (ulige årstal)

l.   Valg af 2 revisorer                                                      (hvert år)

m. Valg af 1 revisorsuppleant                                        (hvert år)

n. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig på først kommende bestyrelsesmøde. Såfremt der ikke kan vælges en formand, næstformand eller kasserer på en generalforsamling, kan bestyrelsen udnævne en midlertidig som varetager opgaven indtil næste generalforsamling.

 

 

Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal. Hvis blot et medlem ønsker det, foretages afstemningen skriftligt. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

 

PUNKT 11

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer skriftligt har udtrykt ønsker herom over for bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

 

PUNKT 12

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen.

Forslag til den ekstraordinære generalforsamling indsendes skriftligt senest 3 dage efter indvarslingen.

 

PUNKT 13

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem eller afvise optagelse af et nyt medlem, såfremt særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende kan fordre spørgsmålet om udelukkelse eller afvisning prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det i så fald skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

PUNKT 14

 

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Opløses foreningen tilfalder dens midler og ejendom DOF

 

PUNKT 15

 

Foreningen tegnes af følgende hver for sig:
1.   Formanden i forening med kassereren.
2.   Minimum 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. marts 1961.

 

Ændring af punkterne 3, 4,9 og 12 foretaget på generalforsamlingen den 18. januar 1969.

 

Ændring i punkterne 4 og 5 foretaget på generalforsamlingen den 20. januar 1973.

 

Ændring i punkt 3 foretaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. februar 1980.

 

Ændring i punkterne 4, 5, 7 og 9 foretaget på ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 1982.

 

Ændring i punkterne 4, 9, 10 og 11 foretaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18 marts 1989.

 

Ændring i punkt 3 foretaget på generalforsamlingen den 16 januar 1993.

 

Ændring i punkt 3, 9 og 11 foretaget på generalforsamlingen den 22. januar 2002

 

Ændringer i pkt. 9 vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2004.

 

Ændringer i punkt 3 og 9, samt tilføjelse af pkt. 14 foretaget på generalforsamlin-gen den 29. januar 2014.

Ændringer i punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 10 foretaget på generalforsamlingen den 27. januar 2016 i forbindelse med sammenlægningen af Sønderborg Orienteringsklub og AAIG Orientering.

 

Ændring i punkt 10n foretaget på generalforsamlingen den 1. juni 2021.

 

Ændring i punkt 5n foretaget på generalforsamlingen den 28. januar 2023.